Alt Image Text Alt Image Text Alt Image Text Alt Image Text Mon logo

Privacy Notice

Privacy notice voor onderneming FCM ARCHITECTS met maatschappelijke zetel te Paul Hymanslaan n°91 in 1200 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0471.737.625. in een positie als data controller/verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 1 – Privacy verklaring

Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correc-te en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In onderhavig document informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.

Artikel 2 – Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

Binnen onze onderneming zijn alle persoonsgegevens enkel toegan-kelijk voor personen die daar binnen hun specifiek takenpakket de verantwoordelijkheid toe hebben en waarvan de toegang uit-drukkelijk vereist is tot uitoefenening van het desbetreffende takenpakket. Voor uw bijkomende vragen rond identificatie kan u ons steeds contacteren via: info@fcmarchitects.be

Artikel 3 – Identificatie van de persoonsgegevens

Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verza-meld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegege-vens zoals naam, voornaam en functie binnen een bedrijf, om con-tactgegevens zoals telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en om gegevens voor facturatiedoeleinden zoals bankrekeningnummer.

In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks overhan-digd door het invullen van documenten, het elektronisch of tele-fonisch meedelen ervan of het overhandigen van visitekaartjes. Hierbij wordt verondersteld dat er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor het opslaan van de aangeleverde persoonsgege-vens.

Diverse persoonsgegevens worden eveneens onrechtstreeks verza-meld. Het kan hierbij gaan om publieke gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht (cf. benoemingen) of gegevens die door de betrokkene zelf publiekelijk zijn gemaakt. (cf. publicatie website) Dergelijke publiek toegankelijke persoonsgegevens kun-nen desgevallend worden opgeslagen. Toestemming hiervoor wordt verondersteld gezien deze gegevens uitdrukkelijk publiekelijk werden gemaakt.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bij-gehouden zonder bijkomende toestemming.

Artikel 4 - Verantwoording van de verwerking

Om bepaalde diensten op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft de onderneming diverse persoonsgegevens als gedefinieerd onder artikel 3 van onderhavig document nodig.

Uw gegevens worden afhankelijk van de concrete situatie gebruikt voor volgende doeleinden:
▪ Bij een eerste contactname met personen bij klan-ten/leveranciers of prospecten worden persoonsgegevens ver-zameld met onderstaande doeleinden:
o Om de te sluiten overeenkomst op een correcte manier te kunnen uitvoeren en de dienstverlening beschreven in het contract te kunnen garanderen;
o Om te voldoen aan wettelijke vereisten;
o In het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole;
o In het kader van relatiebeheer en beheer van klanten-dossiers;
o Om in het kader van direct marketing informatie te kunnen versturen in het kader van Uw persoonsgegevens worden wel/niet gebruikt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens

De onderneming verbindt er zich toe uw persoonsgegevens niet door te geven aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestem-ming. Naast kennisname door interne medewerkers die daartoe uit-drukkelijk bevoegd zijn kunnen onderstaande derde partijen even-eens kennis nemen van de vereiste persoonsgegevens:
• Sociaal secretariaat
• Accountantsbureau
• Fiscale consultancy
• ICT dienstverleners
• Verzekering
• Advocaat

Artikel 6 – Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder artikel 4 te verwezenlijken.

Persoonsgegevens worden bovendien minimaal gedurende de wette-lijk verplichte termijnen bewaard.

Artikel 7 – Rechten van de betrokkene

Als betrokkene worden volgende rechten met betrekking tot per-soonsgegevens u door de onderneming gegarandeerd.

Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.
▪ Recht op inzage – door uitoefening van dit recht kan u zo-wel inzage als kopie bekomen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
▪ Recht op verbetering – door uitoefening van dit recht kan u wijzigingen in uw persoonsgegegens steeds laten verbeteren of vervolledigen. Een aanpassing volgt op eenvoudig ver-zoek.
▪ Recht op wissing – door uitoefening van dit recht kan u in-dien er zich onrechtmatigheden zouden voordoen in de ver-werking verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.
▪ Recht op beperking van de verwerking – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onjuistheden voordoen en een vraag tot verbetering loopt of u meent dat er zich een on-rechtmatigheid heeft voorgedaan, vragen dat de verwerking wordt beperkt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerkt worden. Loutere opslag van de persoonsgegevens wordt hierdoor niet aangetast, noch eventuele verwerking in het kader van een gerechtelijke procedure, ter bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van al-gemeen belang.
▪ Recht op overdraagbaarheid – door uitoefening van dit recht kan u vragen om de door u aangeleverde gegevens terug te bezorgen of rechtstreeks aan een derde partij over te dra-gen in een toegankelijk formaat. Dergelijk recht kan door uitoefening van een specifieke proportionaliteitsoefening eventueel worden beperkt.
▪ Recht op weigering automatische gegevensverwerking – door uitoefening van dit recht kan u aangeven dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens deel uitmaken van volledig geauto-matiseerde gegevensverwerkingen en processen zonder mense-lijke tussenkomst.
▪ Recht op intrekking van de toestemming – door uitoefening van dit recht kan u een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hierdoor wordt elke verdere verwerking stopgezet.

Indien u één of meerdere van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen dient u contact op te nemen via de gegevens gespecifi-ceerd in artikel 2. Bovendien kan desgevallend klacht worden ingediend bij de toe-zichthoudende autoriteit indien u meent dat uw rechten niet wor-den nageleefd.

Artikel 8 - Toepassingsgebieden van het vertrouwelijkheidshand-vest

OVERVALLING VAN ALGEMENE INFORMATIE

Wanneer u onze pagina's bekijkt, wordt er automatisch algemene informatie ingevoerd. Deze informatie (serverprotocol) omvat het type browser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en andere soortgelijke informatie. Deze in-formatie staat u niet toe om uzelf te identificeren. Deze infor-matie is technisch noodzakelijk om u goed te voorzien van de in-houd van de internetpagina's die u wilt bekijken en wordt auto-matisch gegenereerd door het gebruik van internet. We evalueren dergelijke anonieme informatie voor statistische doeleinden om de aanwezigheid van onze site en de gerelateerde technologie te optimaliseren.

REGISTRATIE OP ONZE WEBSITE

Wanneer u zich registreert om onze persoonlijke services te ge-bruiken, worden sommige persoonlijke gegevens ingevoerd, zoals de naam, het adres, contactgegevens en communicatiegegevens, zo-als telefoonnummer en e-mailadres. Als u al bij ons bent geregi-streerd, hebt u toegang tot inhoud en services die zijn gereser-veerd voor gebruikers die al zijn geregistreerd. Gebruikers die al geregistreerd zijn, hebben de mogelijkheid om de gegevens die ze hebben verstrekt te wijzigen of te verwijderen wanneer ze zich registreerden. Natuurlijk bieden we u ook persoonlijke ge-gevens die we hebben ingevoerd. We corrigeren of verwijderen de-ze op uw verzoek voor zover toegestaan door de Wet op het bewa-ren van bestanden. Neem contact met ons op via de contactgege-vens aan het einde van dit charter voor gegevensbescherming.

UITVOERING VAN PAY-VOORDELEN

Voor het uitvoeren van betaalde services vragen we om aanvullen-de gegevens, zoals betaalmethoden.

SSL ENCRYPTIE

Om uw gegevens tijdens de verzending te beveiligen, gebruiken we de meest recente coderingstechnieken (bijv. SSL) onder HTTPS.

NIEUWSBRIEF

Als u zich registreert om onze nieuwsbrieven te ontvangen, zul-len de gegevens die u verstrekt uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. Abonnees kunnen ook via e-mail op de hoogte worden ge-bracht van relevante evenementen voor de service of registratie (bijv. Wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of techni-sche voorwaarden). Om uw registratie te activeren, hebben we uw huidige e-mailadres nodig. Om te verifiëren dat de registratie is gedaan door de houder van dit e-mailadres, gebruiken we het proces "Dubbeloptie". Hiervoor registreren we uw bestelling van nieuwsbrieven, sturen we een bevestigingsmail en ontvangen we het antwoord. Er worden geen andere gegevens verwerkt. De gege-vens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden. U kunt te al-len tijde uw toestemming voor het beveiligen van uw persoonlijke gegevens en voor het gebruik voor het versturen van de nieuws-brieven intrekken. In elke nieuwsbrief is een speciale link. Bo-vendien kunt u zich rechtstreeks afmelden van onze webpagina of ons uw verzoek sturen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven aan het einde van deze privacyverklaring.

CONTACT

Als u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactfor-mulier, wordt de informatie die u ons stuurt opgeslagen om uw verzoek of toekomstige vragen te verwerken.

DELETIE OF BLOKKEREN VAN GEGEVENS

We houden ons aan het principe van het verminderen van gegevens-verzameling. We slaan uw gegevens alleen op als een minimumtijd om de gestelde doelen te bereiken of om de door de wetgever ge-stelde bewakingstermijnen te respecteren. Zodra het respectieve doel of het einde van de deadlines is bereikt, worden de respec-tieve gegevens regelmatig geblokkeerd of verwijderd volgens de wettelijke richtlijnen.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Deze webpagina gebruikt Google Analytics, een analyseservice van de website van Google Inc. (hierna Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dat wil zeggen. tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de webpagina mogelijk maken. De informatie die door de coo-kie over het gebruik van deze pagina wordt gegenereerd, wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens opgeslagen. Omdat de anonimisering van het IP-adres op deze internetpagina's is geactiveerd, wordt uw IP-adres eerder door Google afgekort in de lidstaten van de Europe-se Unie of in de landen die deelnemen aan de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Het is slechts uitzonderlijk dat het IP-adres volledig wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en in plaats daarvan zal worden afgekort. In op-dracht van de exploitant van deze webpagina, zal Google deze in-formatie gebruiken om uw gebruik van de webpagina te evalueren, om rapporten over paginageactiviteiten te maken en om de exploi-tant te voorzien van pagina's met andere aanvullende diensten met betrekking tot voor dit gebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt door Google niet aan andere gegevens gekoppeld.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser-software te configureren; wij vestigen uw aandacht op het feit dat u de functies van deze website niet in zijn geheel zult kun-nen gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en het gebruik van de inter-netpagina (uw IP-adres incl.) Voor Google en de verwerking van dergelijke gegevens door Google door de browser add-on te down-loaden en installeren beschikbaar op de volgende link: Browser-add-on om Google Analytics uit te schakelen. Naast of als een alternatief voor de browser-add-on, kunt u voorkomen dat Google Analytics op onze pagina's wordt gevolgd door uw browser in te stellen: klik op deze link. Een opt-out-cookie is op uw apparaat geïnstalleerd. De vermelding door Google Analytics op deze web-site en in deze browser wordt dus in de toekomst voorkomen zo-lang de cookie in uw browser blijft staan.

GEBRUIK VAN SCRIPTS BIBLIOTHEKEN (GOOGLE WEBFONTS)

Om onze inhoud op alle browserschermen goed en aangenaam weer te geven, gebruiken we scriptbibliotheken op deze website en let-tertypenbibliotheken zoals Google Webfonts (https://www.google.com/ webfonts /). Google Webfonts worden doorgegeven aan het cachegeheugen van uw browser om herhaald la-den te voorkomen. Als uw browser geen Google Webfonts onder-steunt of de toegang verhindert, wordt inhoud weergegeven met standaardlettertypen. De aanroep naar script- of lettertypenbi-bliotheken activeert automatisch een verbinding met de biblio-theekexploitant. In theorie is het mogelijk - zij het onzeker en voor welk doel - dat exploitanten van de respectieve bibliothe-ken gegevens kunnen verzamelen. U vindt de richtlijnen voor het Privacybeleid van Google hier: https://www.google.com/policies/privacy/

GEBRUIK VAN GOOGLE-KAARTEN

Deze webpagina gebruikt de Google Maps API om geografische in-formatie weer te geven. Door Google Maps te gebruiken, verzamelt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door de gebruiker, verwerkt en exploiteert deze. U kunt meer informatie over de gegevensverwerking van Google krijgen door op te klik-ken. U kunt uw privacy-instellingen wijzigen in het formulier voor gegevensbescherming. Hier vindt u gedetailleerde hulp bij het beheren van uw eigen gegevens in het Google-productaanbod.

YOUTUBE GEÏNTEGREERDE VIDEO'S

Op sommige van onze webpagina's plaatsen we YouTube-video's. De exploitant van de modules is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Door een pagina met een YouTube-module te bezoeken, wordt een verbinding gemaakt met YouTube-servers. YouTube weet welke pagina's je bezoekt. Als je bent ingelogd met je YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag koppelen aan dit account. Je kunt dit proces voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account. Wanneer een YouTube-video wordt gestart, plaatst de provider cookies die informatie verzamelen over de gewoonten van de gebruiker. Als de cookback-up is uitgeschakeld voor het Google Ad-programma, hoeft de gebruiker zich tijdens het bekijken van YouTube-video's geen zorgen te maken over coo-kies. YouTube verzamelt echter andere niet-persoonlijke informa-tie van gebruikers via cookies. Als u ze wilt voorkomen, moet u de cookieback-up in uw browser blokkeren. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in "YouTube" in het privacybeleid van de provider onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

GOOGLE ADWORDS

Onze website maakt gebruik van Google Conversion-Tracking. Als u onze webpagina hebt bereikt via een advertentie van Google, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. Deze cookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en worden niet gebruikt om de persoon te identificeren. Als de ge-bruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de geldig-heid van de cookie is niet verouderd, kunnen we Google herkennen en herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd hij doorverwezen naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant heeft nog een cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd door websites van AdWords-klanten. De informatie verzameld door Conversiecookies wordt gebruikt om statistieken samen te stellen voor AdWords-klanten die ervoor hebben gekozen om de wisselkoer-sen bij te houden. Klanten worden op de hoogte gesteld van het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze krijgen geen informatie die de gebruiker zou identificeren. Als u de volgfunctie niet wilt, kunt u weigeren om de vereiste cookie te installeren - bijv. , door uw browser te configureren, in het algemeen de automatische installatie van cookies uit te schakelen en de cookies van het domein "google-leadservices.com" te blokkeren.

Verwijder verwijder-opt-out cookies niet zolang u geen evalua-tiegegevens wenst. Als u alle cookies in uw browser hebt verwij-derd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw installeren.

GEBRUIK VAN GOOGLE REMARKETING

Deze webpagina gebruikt de remarketingfunctie van Google Inc. Deze functie wordt gebruikt om gerichte internetadvertenties weer te geven aan bezoekers van het advertentienetwerk van Goog-le. In de browser van de bezoeker van de internetpagina's wordt een cookie opgeslagen, waardoor de bezoeker wordt herkend die deze pagina's van het advertentienetwerk van Google laadt. Ad-vertenties worden op deze pagina's weergegeven die verwijzen naar inhoud die de bezoeker eerder op de internetpagina's heeft bekeken, en die de Google Remarketing-functie gebruiken. Volgens zijn eigen claims verzamelt Google tijdens dit proces geen per-soonlijke gegevens. Als u deze functie voor Google Remarketing niet wilt gebruiken, kunt u deze uitschakelen door uw browser in te stellen op http://www.google.com/settings/ads. Optioneel kunt u het gebruik van cookies voor gerichte advertenties via het Ad Network-initiatief uitschakelen door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te vol-gen.